Ebrahim Rahbar

Nam-e- kasma

NAM-E- KASMA

Ebrahim Rahbar

2004

34/300

This Ebrahim Rahbar’s short story collection is also limited edition Literature work.

Ebrahim Rahbar